Wie is de KNRM

Wie is de KNRM
en wat is ons doel?

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij helpt en redt mensen in nood op het water. De redders en reddingboten komen in actie na een alarmering. De KNRM heeft 45 reddingstations langs de kust. De 75 reddingboten worden bemand door 1.400 vrijwilligers. De KNRM komt meer dan 2.000 keer per jaar in actie voor noodmeldingen waarbij ruim 3000 mensen worden geholpen of gered. Op alle wereldzeeën kunnen zeevarenden bovendien een beroep doen op de KNRM Radio Medische Dienst (RMD) voor medisch advies op afstand. De KNRM is een goed doel en wordt volledig bekostigd vanuit vrijwillige bijdragen van donateurs en uit nalatenschappen. De KNRM is een erkend goed doel, dat daarvoor moet voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert of wij aan die eisen voldoen.

Image

Missie

Het redden en voorkomen van slachtoffers op zee en het ruime binnenwater.

Dat doen wij 24/7 en onder alle omstandigheden. En kosteloos. De KNRM is geen overheidsdienst, maar een zelfstandige organisatie met een eigen financiering, die in stand wordt gehouden door donaties, giften en nalatenschappen. 

Iedereen die het water op wil gaan, voor werk of recreatie, kan dat goed voorbereid doen, met relevante informatie van de KNRM. Zeevarenden en watersporters kunnen, zowel op als aan het water, rekenen op hulp van de KNRM. De artsen van de Radio Medische Dienst (RMD) bieden kosteloos advies aan bemanningen van zeeschepen of jachten, waar ook ter wereld, bij ernstige ongelukken of ziekte aan boord. De KNRM Lifeguards bewaken de stranden op de Friese Waddeneilanden in de zomermaanden.

Wil je ook graag bij de KNRM aan de slag? Bekijk dan HIER onze beschikbare vacatures. Help je liever doormiddel van een bijdrage in de vorm van een donatie? Lees dan HIER meer over donteurschap.

Visie

 • Wij redden en helpen mensen en dieren in nood, op zee, het ruime binnenwater en diverse stranden, 24/7 en onder alle omstandigheden.
 • Dit doen we kosteloos dankzij de inzet van professionele vrijwilligers en de vrijwillige bijdragen van betrokken donateurs en bedrijven.
 • De kennis die we hebben van risico’s en ongelukken op het water, delen we met anderen, om slachtoffers te voorkomen.
 • De artsen van de Radio Medische Dienst (RMD), bieden kosteloos advies aan bemanningen van beroeps- en recreatievaart, waar ook ter wereld, bij ernstige ongelukken of ziekte aan boord.
Img_Wie-is-de-KNRM_2022_1920x480px

Redden en helpen

Search and Rescue (SAR) is de internationale benaming voor zoeken en redden op zee van drenkelingen. Kuststaten hebben de internationale verplichting om een goed georganiseerd reddingwezen te onderhouden.

Strandbewaking

In de zomermaanden houden KNRM Lifeguards dagelijks toezicht op recreanten op het strand en in zee op de Friese Waddeneilanden en Wassenaar.


Radio Medische Dienst

Bij ernstige ongelukken of ziekte aan boord van een zeeschip of jacht, waar ook ter wereld, kan de kapitein een arts van de Radio Medische Dienst (RMD) van de KNRM kosteloos om een advies vragen.

Kusthulpverlening

De hulpverleningen van de KNRM vinden hoofdzakelijk plaats op het water, maar de KNRM is ook actief op het land. De reddingstations langs de Noordzeekust zijn uitgerust met een zogenaamd kusthulpverleningsvoertuig.

Image

Helpt u mee?

Als u KNRM steunt, draagt u bij aan een veiligere omgeving op en rond het water. U helpt om onze vrijwilligers op te leiden tot professionele redders zodat iedereen in Nederland 24 uur per dag kan rekenen op de hulp van de KNRM.

Het werk van de KNRM wordt mogelijk gemaakt door de 101.000 donateurs die vrijwillig doneren. Mensen die op bescheiden wijze, met kleine donaties en giften, of op een ruimhartige manier, met periodieke schenkingen, testament of legaten het werk van de KNRM al meer dan 195 jaar mogelijk maken. Doet u ook mee?

Erkend Goed Doel

De KNRM is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven.

Meer over Erkend goed doel / ANBI

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is een “goed doel”, dat voor de uitvoering van haar doelstellingen afhankelijk is van donateurs en gulle gevers. Sinds 1824 behoort fondsenwerving daarom tot de kernactiviteiten van de KNRM, om de kwaliteit van het reddingswerk ook in de toekomst veilig te stellen. De KNRM wordt gesteund door 101.000 donateurs en schenkers. Wilt u ons ook steunen? Lees hier hoe u ons kunt helpen.

Geef gerust aan een Erkend Goed Doel

De KNRM is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven.

We zijn inmiddels met bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. U herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.

Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven?

Kijk op geefgerust.nl

De KNRM is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en valt als zodanig voor de betaling van schenkingsrecht onder het 0%-tarief. Conform de richtlijnen van de ANBI vindt u alle gegevens van de KNRM op de website knrm.nl. De bestuurssamenstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid, de doelstelling, de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording staan gepubliceerd in het jaarverslag.
Het fiscaal nummer (RSIN- of ANBI-nummer) van de KNRM is 0025.62.947. Geregistreerde ANBI's vindt u ook op de website van de Belastingdienst.

Ook is de KNRM een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 1 januari 2008, zodat de giften aan de KNRM veelal aftrekbaar zijn.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel.

Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen.

Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

KNRM is Erkend door toezichthouder CBF


Logo Erkend Goed Doel fc

Image
Img_Wie-is-de-KNRM_2022_1920x480px

Strategie

De KNRM is sinds 1824 relevant van zee tot op het strand en van vaarwater tot in de haven. Om ook in de toekomst relevant te blijven heeft de KNRM in 2020 haar strategie 2020-2024 opnieuw beschreven. Daarbij zijn verschillende interne en externe uitdagingen onderkend, die de toekomstbestendigheid beïnvloeden

De strategie van de KNRM is in vier stappen samengesteld vanuit de missie en visie naar acties en initiatieven om de doelen te bereiken:

 1. Bepalen missie en visie
 2. Opnieuw bepalen van activiteiten en werkgebied
 3. Bepalen van de benodigde middelen en vaardigheden
 4. Acties, initiatieven en tijdspad

Bij de activiteitenplanning voor de strategie 2020-2024 zijn de volgende 4 kernactiviteiten benoemd en uitgewerkt: veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en mensen.

Integriteit

De KNRM hecht veel waarde aan integer handelen, zowel binnen de organisatie als in onze omgang met bij ons betrokken partijen. Hiervoor hebben wij een gedragscode, die onderdeel uitmaakt van ons integriteitsbeleid. Lees hieronder meer over onze gedragscodes.

Ons integriteitsbeleid is een ‘levend document’ dat op basis van de ontwikkelingen die de KNRM doormaakt en de inzichten die dit oplevert, verder wordt vormgegeven.
Voor ons gaat integriteit over het nastreven van een open, respectvolle cultuur waar we van elkaar leren, waar integriteit bespreekbaar is en waar Integer handelen voorop staat.

Klachten/feedback

Heeft u een klacht of wilt u feedback geven? De KNRM is een dienstverlenende organisatie en wij streven er naar die dienstverlening continu te verbeteren. Wij horen dan ook graag of u tevreden bent over de KNRM. Maar ook als u klachten heeft, horen wij het graag. Stuur hiervoor een e-mail naar klachten@knrm.nl.

Meer informatie vindt u in de klachtenprocedure. De PDF kunt u hieronder downloaden.

 

Img_Wie-is-de-KNRM_2022_1920x480px

Directie en Raad van toezicht

De directie van de KNRM bestaat uit één directeur. Bijgestaan door het managementteam geeft hij leiding aan de organisatie.

In de raad van toezicht zitten zeven leden.

Directie

De raad van toezicht benoemt de directeur, die leiding geeft aan de organisatie, bijgestaan door het door de directeur aangestelde managementteam. De reddingstations worden geleid door een lokale plaatselijke commissie, waarvan de voorzitter wordt benoemd door de raad van toezicht en waarvan de leden worden benoemd door de directeur.

De beroepsorganisatie zorgt ervoor dat de reddingstations hun werk kunnen doen, met goed materieel en met gekwalificeerde vrijwilligers. Het volgt nauwgezet alle ontwikkelingen, die de KNRM kunnen raken in haar dagelijkse uitvoering van taken en in de implementatie van de meerjarenstrategie en laat zich daar waar nodig ondersteunen door externe adviseurs over hun specifieke kennis op het gebied van financiële, juridische, sociale en maatschappelijke zaken.

De directie stelt de raad van toezicht in kennis van deze feiten, omstandigheden en ontwikkelingen. De directie geeft ook aanbevelingen wanneer daartoe aanleiding bestaat. De bestuurdersfunctie is ingevuld door directeur Jacob Tas.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Directie en de algemene gang van zaken. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht de Directie, gevraagd en ongevraagd, op alle gebieden die voor de KNRM van belang zijn. De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan het toekomstige beleid, dat wordt vastgesteld door de Directie. Naast het toezicht houden in formele zin zijn de leden van de Raad van Toezicht ook nadrukkelijk als vrijwilliger betrokken en verbonden aan de KNRM. Het netwerk van de leden wordt ook ingezet ter ondersteuning en realisatie van de doelstellingen van de KNRM.

Leden van de Raad van Toezicht per 1 juni 2020:

F.J. (Frits) van Bruggen, voorzitter

 • President Commissaris Unigarant N.V.
 • President Commissaris Reis- en Rechtshulp N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen van Vereniging Hendrick de Keyser
 • Lid Raad van Toezicht Fonds Slachtofferhulp
 • Lid Raad Advies Nationale Park de Hoge Veluwe

Mr. D.J.R. (Derk) Lemstra, vice-voorzitter

Hoofdfunctie:

 • Managing Partner Stibbe N.V.

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting Jumpstart Jr.
 • Lid van de Raad van Advies - Economie en Bedrijfskunde (Universiteit van Amsterdam)

Ing. T.E. (Thecla) Bodewes

Hoofdfunctie:

 • DGA Thecla Bodewes Shipyards

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Scania Productions Netherlands
 • Lid Rijkscommissie Export
 • Lid Academie De Gouden Ganzenveer
 • Lid Raad van Advies stoomsleepboot De Furie
 • Beschermvrouw Stichting ‘Schipper mag ik ook eens varen’

Drs. W. (Willem) Geerlings

Nevenfuncties:

 • Lid van de raad van toezicht UMC Amsterdam 
 • Lid van de accreditatiecommissie van de NVZD
 • Lid van de beoordelingscommissie over het Citrienfonds van ZonMW
 • Vicevoorzitter van de raad van commissarissen van ONVZ
 • Medisch adviseur van Stichting Voeding Leeft

L.M.B.C. (Luzette) Kroon

Hoofdfunctie:

 • Dijkgraaf van Wetterskip Fryslân

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Centre of Expertise Water Technology
 • Voorzitter Raad van Toezicht Zuiderzeemuseum Enkhuizen
 • Lid en (duo) voorzitter Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied
 • Lid kernteam Deltatechnologie (Topsector Water)
 • Ambassadeur Huis aan het Water
 • Ambassadeur Stichting Vaarwens

Drs. H.J. (Jeppe) Machielsen

 • Voorzitter bestuur Nedlloyd pensioenfonds
 • Voorzitter Raad van Toezicht pf Recreatie
 • Lid Raad van Toezicht pf Nederlandse Groothandel
 • Niet uitvoerend bestuurder de Nationale apf
 • Lid Vereniging Aegon
 • Beleggingsadviescommissie Nationale Monumenten Organisatie

Ir. K. (Klaas) Visser

Hoofdfunctie:

 • Universitair Docent bij de Faculteit 3ME TU Delft

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Vereniging Oud-Officieren Technische Dienst Koninklijke Marine
 • Bestuurslid Maritiem Genootschap Anchorites
 • Voorzitter Wijkkerkenraad Pauluskerk Gouda PKN
 • Voorzitter Stichting tot Steun Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht
 • Fellow van de IMarEST (Institute of Maritime Engineering, Science and Technology)
 • Member of the Technical Committee of the International Naval Engineering Conference and Exhibition
 • ZZP bedrijf "KV Marine Engineering Services"

Jaarverslagen en financieel beleid

In het jaarverslag geeft de KNRM uitleg over beleid, werving en besteding van giften. Ook is daar meer te lezen over de jaarlijkse hulpverleningen en reddingen. Een onderdeel van het jaarverslag is het financieel beleid.

Jaarverslagen

Het jaarverslag van de KNRM geeft - naast een overzicht van de hulpverleningen en reddingen - vooral uitleg over het gevoerde beleid en de werving en besteding van giften. Bent u geïnteresseerd in jaarverslagen met de jaarrekeningen, klik dan op de button hieronder:

Financieel beleid

Financieel beleid

In het financieel beleid van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij zijn de uitgangspunten vastgelegd voor het begrotingsbeleid, het vermogensbeheer en het beleggingsbeleid. Het financieel beleid van de KNRM voldoet aan de normen zoals die door het CBF zijn vastgesteld.

De KNRM is een kapitaalintensieve organisatie met een hybride karakter. De KNRM bezit vermogens-fondsen, maar is daarnaast, als goed doel, ook fondsenwervend actief.

Een overzicht en toelichting van het financieel beleid is te vinden in het jaarverslag van de KNRM op www.knrm.nl/jaarverslag. Samengevat bestaat het beleid uit:

Begrotingsbeleid

De KNRM streeft naar stabiliteit en continuïteit van haar uitgavenpatroon bij de opstelling van de exploitatiebegroting en meerjarenbegroting. Iedere drie jaar wordt de maximale exploitatieomvang vastgesteld, op basis van het vlootplan, het meerjaren-investeringsplan, de meerjarenbegroting, de geraamde opbrengsten fondsenwerving en het streefrendement beleggingen.

Vermogensbeheer

Het vermogen is ondergebracht in beleggingen en deelnemingen. Het vermogen bestaat uit ‘Bestemd Vermogen’ en ‘Vrij Besteedbaar Vermogen’. De doelstelling van de beleggingen is instandhouding van het vermogen na bijdragen aan de jaarlijkse exploitatie. Daarnaast hebben bestemmingsfondsen specifieke doelstellingen zoals besteding van het vermogen voor de aankoop van reddingboten.

Reserves

Binnen het vrij besteedbaar vermogen is een aantal reserves benoemd. De continuïteitsreserve is opgenomen om de risico’s op korte termijn af te dekken en is gerelateerd aan de kwalitatieve analyse van de risico’s die jaarlijks wordt verricht. De reserve financiering activa ten behoeve van de doelstelling bestaat uit de reddingboten, de voer- en vaartuigen, pontons, kranen en tankwagens, alsmede de boothuizen en bergplaatsen. Tot slot bestaat de activa ten behoeve van de bedrijfsvoering uit het hoofdkantoor en de werkplaats, inclusief grond, inventaris en de auto’s.

Beleggingsbeleid

De KNRM belegt haar vermogen passief. De beleggingsportefeuille wordt volledig duurzaam belegd. Het beleggingsplan wordt gebaseerd op drie jaarlijks uit te voeren scenarioanalyses waar jaarlijkse onttrekkingen worden meegenomen, gebaseerd op het meerjarenplan van de KNRM.

Koninklijk Huis

Prinses Beatrix, beschermvrouwe van de KNRM

Prinses Beatrix is sinds 1980, toen zij koningin werd, de beschermvrouwe van de KNRM. Zij nam dit over van haar moeder, prinses Juliana. De band tussen KNRM en het koningshuis gaat terug tot de oprichting in 1824, toen Koning Willem 1 getracht heeft de twee opgerichte reddingmaatschappijen te laten fuseren. Van een koninklijke beschermheer is het niet gekomen in de ambtsperiode van Koning Willem 1, 2 en 3.

Lees verder

Pas in 1891 gaf Koningin Emma gehoor aan het verzoek beschermvrouwe te worden. Koningin Wilhelmina nam dat in 1899 van haar moeder over. Sindsdien heeft de Redding Maatschappij altijd de vorstin als beschermvrouwe gehad. Vanaf 1907 was Prins Hendrik eveneens beschermheer. Na de ramp met de veerboot Berlin in Hoek van Holland, die aan 129 opvarenden het leven kostte, heeft hij zich ingespannen voor het reddingwezen in Nederland. Zowel op zee als op het land. Na zijn overlijden in 1934 nam Prinses Juliana deze erefuncties over. Prins Bernhard werd in 1937 erevoorzitter.

Predikaat "Koninklijk"

Koningin Juliana verleende in 1949 aan de twee reddingmaatschappijen bij hun 125-jarig bestaan het predicaat “Koninklijk”. Dit predicaat werd in 1991, na de fusie tot de KNRM door Koningin Beatrix bestendigd. Tegenwoordig moet elke 25 jaar het predicaat opnieuw worden aangevraagd voor bestendiging.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix is momenteel beschermvrouwe van de KNRM. Over de eretitels van de Prinses en Koning Willem Alexander wordt later besloten of en welke veranderingen er plaatsvinden.

In de reddingvloot van de KNRM staan sinds 1824 zeventien reddingboten met een koninklijke naamgeving.

Image

Kijk wat uw bijdrage voor ons betekent

Wat kan ik geven?