Skip to main content

Disclaimer

AANVAARDING VOORWAARDEN

De website (www.knrm.nl) wordt onderhouden door de Stichting Koninklijke Nederlands Redding Maatschappij (hierna 'KNRM'). Op de inhoud en het gebruik van de website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere)gebruik van de website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. KNRM behoudt zich het recht voor deze website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. 

AUTEURSRECHTEN EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan de KNRM, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan de KNRM zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van onze website, mag niets van onze website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de KNRM. Deze kunt u aanvragen via e-mail. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Alle informatie op de website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De KNRM spant zich in om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De KNRM sluit iedere aansprakelijkheid voor op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De artikelen op de website worden voor een deel geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. De KNRM sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website geplaatste artikelen uitdrukkelijk uit.

BESCHIKBAARHEID

KNRM spant zich in om de website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website.

HYPERLINKS

Hyperlinks op de website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan de KNRM. De KNRM biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op websites die niet door de KNRM worden onderhouden, noch de informatie op websites waarnaar op deze website wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar deze website verwijzen. 

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen

 

Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
Haringkade 2, 1976 CP IJmuiden
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0255 548454

Voorwaarden wie maak jij onvergetelijk campagne 2024

Algemene voorwaarden 

Bedankt voor het overwegen van een donatie aan de KNRM waarbij wij de door u opgegeven naam op een reddingboot plaatsen. Zoekt u informatie over hoe u de KNRM op andere manieren kunt steunen, bezoek onze website (https://www.knrm.nl/help-mee )

Deze algemene voorwaarden: 

 1. zijn aanvullend op de algemene voorwaarden voor het bezoeken en gebruiken van KNRM-websites en; 
 1. bevat informatie die tevens is opgenomen in de veelgestelde vragen (FAQ's) van de Wie Maak Jij Onvergetelijk Campagne. Indien er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden en de inhoud van de veelgestelde vragen (FAQ's) van de Wie Maak Jij Onvergetelijk, prevaleren deze algemene voorwaarden. 
 1. De algemene voorwaarden hebben betrekking op de KNRM Wie Maak Jij Onvergetelijk Campagne 2024. De Wie Maak Jij Onvergetelijk stelt een donateur in staat de naam van zichzelf of van die een dierbare -in leven of overleden (hierna de “Namen”) - op één van de stickers te plaatsen. Deze stickers zullen worden bevestigd op een nieuwe KNRM Reddingboot van de Van Wijkklasse (Hierna: “de Reddingboot”). Het zal gaan om de nieuwe Reddingboot voor Reddingstation Wijk aan Zee. De naamgeving is ter erkenning van de donatie die specifiek voor deze campagne door donateurs, inclusief KNRM-personeel en -vrijwilligers, wordt gedaan in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. 
 1. De KNRM behoudt zich het recht voor om de Wie Maak Jij Onvergetelijk te annuleren, op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en/of één van deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen door middel van een melding op onze website.  
 1. In geval van een geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of een ander aspect van de Wie Maak Jij Onvergetelijk Campagne, zal de beslissing van de KNRM bindend zijn en zal er geen correspondentie of discussie worden aangegaan. 
 1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Enig geschil voortvloeiende uit of verband houdende met deze Algemene Voorwaarden zal worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Haarlem. 

Indiening van Namen 

 1. Inzendingen van Namen worden door de KNRM geaccepteerd vanaf het moment dat het aanmeldformulier online staat en tot aan één van onderstaande voorwaarden is voldaan:  
 1. Er een maximum van 5.000 namen is verkregen; 
 1. Zolang het online formulier voor inzendingen online staat is het mogelijk om inzendingen in te dienen.  
 1. De inzendingen van Namen kan enkel via het online formulier voor deze campagne op de website van de KNRM. In uitzonderlijk gevallen zullen donateurs zonder toegang tot internet telefonisch geholpen worden het formulier in te vullen door de donateur service van de KNRM. 
 1. Donaties die op een andere wijze dan het in Artikel 7 benoemde online formulier bij de KNRM binnenkomen, komen niet in aanmerking voor de Wie Maak Jij Onvergetelijk Campagne en zullen als reguliere donaties aan de KNRM worden verwerkt. Indien donaties wel conform Artikel 7 worden gedaan, maar uit de correspondentie niet duidelijk blijkt dat de donateur wil deelnemen aan de Wie Maak Jij Onvergetelijk Campagne zal de donatie verwerkt worden als een reguliere donatie aan de KNRM. 
 1. Alle donaties van donateurs met betrekking tot de Wie Maak Jij Onvergetelijk Campagne dragen bij aan de algemene doelstellingen van de KNRM, het helpen en redden van mensen in nood op het water. Het is niet mogelijk het bedrag aan een specifiek reddingstation, reddingboot (inclusief de Reddingboot) of project te doneren. 
 1. Inzendingen van Namen zijn welkom van alle donateurs van 18 jaar en ouder. 
 1. Er is een limiet van 5 Namen per formulier, maar u kunt meerdere formulieren indienen. 
 1. Elke inzending mag slechts de naam van één persoon bevatten, bijvoorbeeld "Jan de Vries" of "Petra de Vries", maar dus niet “dhr. en mevr. de Vries”. Er mogen geen teamnamen opgegeven worden. Namen mogen titels (zoals dr., Ir., drs.) of post-nominale letters (onderscheidingen) bevatten. Bijnamen of informele versies van namen kunnen ook worden gebruikt, zoals Freddie. Het maximale aantal karakters (inclusief spaties) per naam is 35. Cijfers en/of leestekens in de naam is niet mogelijk.  
 1. Donateurs zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van de Naam voordat deze ingezonden wordt. Dit betreft correcte spelling, juiste gegevens en ingezonden op de wijze zoals de naam op de Reddingboot dient te worden afgebeeld. Onder voorbehoud van clausule 12 en 14 zal de Naam op de Sticker worden gebruikt zoals ingediend, zonder correctie door de KNRM. In het geval van een onjuiste inzending van een Naam, neem dan zo snel mogelijk contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De KNRM kan in dit geval niet garanderen dat een correctie aan de ingediende Naam wordt gedaan, maar we zullen ons best doen de wijziging door te voeren. 
 1. Alle ingediende Namen moeten toebehoren aan echte, identificeerbare, niet-fictieve personen en moeten voldoen aan de criteria van goede smaak en fatsoen, mogen geen aanstootgevende of lasterlijke inhoud bevatten, noch worden ingediend om politieke, promotionele of andere redenen die reputatie- of andere schade aan de KNRM of anderen kunnen veroorzaken.  
 1. Ingediende namen worden eerst gecheckt door de KNRM op de genoemde voorwaarden. Pas na goedkeuring zal de naam op De Reddingboot komen. Indien de opgegeven naam wordt afgekeurd proberen we per mail (of telefonisch) contact met u op te nemen om de opgegeven naam aan te passen aan de voorwaarden. 
 1. De KNRM behoudt zich het recht voor om een ingezonden Naam af te wijzen als zij van mening is dat de Naam fictief is, niet voldoet aan de criteria van goede smaak en fatsoen, aanstootgevend is, lasterlijke inhoud bevat of als zij van mening is dat de Naam is ingediend om politieke, promotionele of andere redenen die reputatie- of andere schade aan de KNRM of anderen kunnen veroorzaken. Indien een Naam wordt afgekeurd zal KNRM contact opnemen met de donateur via het opgegeven email adres of telefoonnummer om de Naam zo aan te passen dat hij aan de voorwaarden voldoet of het geld terug te storten. Indien hierop geen reactie van de donateur komt zal de naam niet op de boot komen en kan het donatiebedrag niet worden teruggestort. 
 1. De KNRM aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, en behoudt zich het recht voor om, elke inzending van een Naam te weigeren die onvolledig is, verloren is gegaan, beschadigd is, niet vóór de sluitingsdatum is ingediend of om welke andere reden naar oordeel van de KNRM ongepast is. 
   
 1. De KNRM is niet verantwoordelijk voor enige verliezen die worden geleden door een persoon met betrekking tot een ingediende Naam die niet op een Sticker verschijnt of onjuist op een Sticker verschijnt. 
   
 1. De donateur erkent dat het inzenden van de Naam op eigen initiatief en verantwoordelijkheid gebeurt. De donateur zal alleen een Naam inzenden van een dierbare als hij weet of zou moeten weten dat de dierbare hiertegen geen bezwaar heeft. De donateur realiseert zich dat de Naam na inzending niet meer ingetrokken kan worden. De KNRM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige claims, rechtszaken, schade of geschillen die voortvloeien uit het feit dat een dierbare bezwaar maakt tegen het plaatsen van zijn of haar Naam op de Reddingboot. 
 1. Inzendingen van een Naam en/of donaties aan de Wie Maak Jij Onvergetelijk Campagne zijn niet overdraagbaar naar een andere KNRM-campagne. Donaties gedaan aan andere KNRM-campagnes (inclusief In Memoriam donaties) zijn niet overdraagbaar naar de Wie Maak Jij Onvergetelijk Campagne.  
 1. Om een Naam in te dienen voor de Wie Maak Jij Onvergetelijk Campagne, dient de donateur tevens de eigen naam en e-mailadres op te geven. Het is niet mogelijk om anoniem Namen in te zenden voor de Campagne.  
 1. KNRM bepaalt de volgorde van plaatsing van de Namen op de Sticker. Na oplevering van De Reddingboot, kunnen donateurs een digitale versie van de Sticker doorzoeken om de door hen ingediende Naam te vinden.  
 1. De KNRM heeft het recht beslissingen te nemen met betrekking tot het uiteindelijke ontwerp, de inhoud en de positie op de Reddingboot van elke Sticker. De KNRM mag afbeeldingen en/of replicaties van de Sticker(s) naar eigen goeddunken gebruiken voor marketing- en sociale media doeleinden. 
 1. Er is een maximum van 5.000 Namen die op de Sticker geplaatst kunnen worden. Iedere naam zal 4 mm hoog zijn. De KNRM heeft een Reddingboot toegewezen aan deze campagne, die gepland staat in 2025 en bij Reddingstation Wijk aan Zee wordt gestationeerd. De KNRM heeft het recht dit te wijzigen en een andere Reddingboot te gebruiken. Bijvoorbeeld in geval dat 5.000 Namen niet tijdig worden ingediend en dit niet overeenkomt met het bouwschema van de Reddingboot.  
 1. Het feit dat een Naam op een Sticker staat geeft de betreffende persoon geen enkele rechten met betrekking tot de Reddingboot en/of de Sticker. 
 1. Door het inzenden van een Naam voor de Wie Maak Jij Onvergetelijk Campagne aanvaardt de donateur deze Algemene Voorwaarden. 

Na het indienen van een Naam 

 1. De KNRM zal per e-mail de ontvangst van de verstrekte Naam bevestigen aan de donateur.  

  

 1. De KNRM zal de donateur per e-mail een eigen gepersonaliseerd certificaat toesturen als tastbaar bewijs van de publicatie van de opgegeven Naam op de Reddingboot. Het certificaat wordt direct nadat de donatie is afgerond per email toegestuurd.   
 1. Wanneer het is bevestigd dat de opgegeven naam op de Reddingsboot is gepubliceerd, dan is het mogelijk om updates over de campagne en de Reddingsboot te ontvangen, en foto’s en video’s te bekijken. Deze zullen van tijd tot tijd worden gedeeld:  
 1. Op de website van de KNRM.  
 1. Via e-mailcommunicatie aan de donateur (lees het Privacy Statement hieronder voor details).  
 1. Op andere plaatsen zoals in de KNRM-magazines, naar goeddunken van de KNRM. 
 1. Donateurs van deze campagne worden niet uitgenodigd voor de naamgevingsceremonie en de doop van de Reddingboot. Foto's en video's van deze evenementen worden wel gedeeld zoals uitgelegd in clausule 29. Op een nog nader te bepalen moment krijgen donateurs van deze campagne een uitnodiging om de Reddingboot te bezoeken. Het is niet mogelijk om de Reddingboot op eigen initiatief te bezoeken.  
 1. De Reddingboot heeft een verwachte operationele levensduur van 25 jaar. De Stickers met de Namen op de Reddingboot hebben een verwachte levensduur van minimaal 10 jaar. Hoewel het de bedoeling is dat de Stickers gedurende de gehele levensduur van 25 jaar op de Reddingboot blijven, kan er slijtage of schade ontstaan. Hoewel de KNRM verwacht de Sticker(s) in dergelijke omstandigheden te kunnen vervangen, garandeert zij dit niet. De KNRM kan geen minimale duur garanderen dat de Reddingboot operationeel blijft. De KNRM heeft geen verplichting om donateurs te informeren in geval van verwijdering of reparatie van een Sticker of in geval van reparaties, verbouwingen of verwijdering van de Reddingboot uit operationele dienst om welke reden dan ook. 

Over de KNRM 

 1. Wij zijn de Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), kantoorhoudende te (1976 CP) IJmuiden aan de Haringkade 2, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41199789.  

Privacy Statement 

De KNRM verwerkt persoonsgegevens van donateurs van de Wie Maak Jij Onvergetelijk Campagne voor het uitvoeren van de donatie en de deelname aan de Campagne. Waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot het toezenden van een ontvangstbevestiging van de doorgegeven namen en een certificaat en om de donateurs op de hoogte te houden van de voortgang van de bouw en oplevering van de Reddingboot. Indien u geen prijs stelt op communicatie over de Campagne, kunt u zich hiervoor afmelden met behulp van de afmeldlink in iedere e-mail. Of door een e-mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Indien u zich inschrijft voor onze online nieuwsbrief verwerkt de KNRM uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening, activiteiten en fondsenwerving. U kunt zich afmelden voor de online nieuwsbrief via de afmeldlink in iedere e-mail of door een e-mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Verdere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens als donateur binnen de KNRM vindt uw in ons privacy statement.  

De donateur geeft de Naam op van zichzelf of een dierbare (hierna: de ‘Namen’) waarvan de donateur weet of behoort te weten dat deze persoon geen bezwaar heeft tegen deelname aan de Wie Maak Jij Onvergetelijk Campagne. De KNRM plaatst deze Namen op de Stickers welke geplaatst worden op de Reddingboot. Daarnaast gebruikt de KNRM afbeeldingen of replicaties van de Stickers voor marketing- en social media doeleinden. De KNRM gebruikt de Namen van een dierbare zodoende om uitvoering te geven aan de Wie Maak Jij Onvergetelijk Campagne. De KNRM zal de Namen bewaren voor een periode van de levensduur van de boot en/of zolang de stickers vervangen moeten kunnen worden. De Namen op de Stickers en het beeldmateriaal en replicaties van de Stickers zullen langer bewaard blijven.   

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring of klachten over de wijze waarop de KNRM omgaat met uw gegevens of rechten, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de KNRM via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via onderstaande contactgegevens. U heeft ook het recht om eventueel direct een klacht in te dienen bij de toezichthouder op het gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
Haringkade 2, 1976 CP IJmuiden
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0255 548454

Mis de boot niet!
Schrijf je nu in voor de KNRM nieuwsbrief

Maandelijks houden we je op de hoogte van alle nieuwtjes, evenementen en bijzondere acties van de KNRM en onze reddingstations. Je kunt je op ieder moment weer afmelden.