HOME

Disclaimer

Aanvaarding voorwaarden
De website (www.knrm.nl) wordt onderhouden door de Stichting Koninklijke Nederlands Redding Maatschappij (hierna 'KNRM'). Op de inhoud en het gebruik
van de website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere)gebruik van de website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker
in. KNRM behoudt zich het recht voor deze website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze disclaimerpagina daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan de KNRM, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan
KNRM zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van onze website, mag niets van
onze website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van KNRM.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op de website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en
typefouten worden voorbehouden. KNRM spant zich in om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. KNRM sluit iedere aansprakelijkheid voor op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De artikelen op de website worden voor een deel geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. KNRM sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website geplaatste artikelen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid
KNRM spant zich in om de website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website.

Hyperlinks
Hyperlinks op de website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan de KNRM. De KNRM biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op websites die niet door KNRM worden onderhouden, noch de informatie op websites waarnaar op deze website wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar deze website verwijzen.

Persoonsgegevens
Wanneer u contact opneemt met KNRM, vragen we u een paar gegevens in te vullen. KNRM zal deze informatie nooit aan iemand bekend maken, tenzij we
verplicht worden door een overheidsinstantie in het kader van een inbreuk. De informatie kan wel gebruikt worden om u te informeren over onze producten
diensten.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens.
Indien u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van ons donateurs- en vrijwilligersbestand, de sites en de aangeboden diensten. voor het uitvoeren van marktstudies en enquêtes. om u te informeren over updates en producten die uitgaan van KNRM.

Cookies
Om u een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer. Deze
cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft
aangemaakt. U hebt ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat deze u waarschuwt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat uw
browser de aanmaak ervan verhindert.

Melding van schending van privacy
Indien u meent dat de KNRM onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt u verzocht om de KNRM daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: info@knrm.nl. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en de nodige maatregelen te treffen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verband houdende met deze voorwaarden en/of het gebruik
van onze website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement.

Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
Haringkade 2, 1976 CP IJmuiden
info@knrm.nl
telefoon: 0255 548454

DEEL DIT BERICHT
 
 
 

Lees meer:

Homepage Algemeen

Bedankt voor uw donatie!

Homepage Algemeen

Wie goed doet...

Homepage Algemeen

50PlusBeurs