Skip to main content

KNRM strategie 2020/2024

Hoe hebben wij als KNRM onze strategie bepaald?

De KNRM heeft in 2020 voor de komende jaren verschillende interne en externe uitdagingen onder­kend, die de toekomstbestendigheid beïnvloeden:

 1. Financiële uitdagingen: er is nu elk jaar structureel € 3 miljoen begroot exploitatietekort. Hoe over­bruggen we het gat in de begroting op een structurele manier?
 2. Aansturing, interactie en accountablity binnen en buiten het hoofdkantoor kunnen verbeterd wor­den. Hoe neemt een ieder verantwoordelijkheid voor wat hij/zij doet? (De organisatiestructuur is ter voorbereiding hierop in 2019 aangepast).
 3. Omgevingsontwikkelingen: maatschappelijk verduurzamen, windmolenparken, Kustwacht in ont­wikkeling, digitalisering, drones, commerciële hulpverleners. Hoe passen we ons aan, aan deze ontwikkelingen?

De strategie van de KNRM is in vier stappen samengesteld

vanuit de missie en visie naar acties en initia­tieven om doelen te bereiken.

Stap 1. Missie en visie

Missie
Het redden en voorkomen van slachtoffers op zee en het ruime binnenwater.

Visie

 • Wij redden en helpen mensen en dieren in nood, op zee, het ruime binnenwater en diverse stranden, 24/7 en onder alle omstandigheden.
 • Dit doen we kosteloos dankzij de inzet van pro­fessionele vrijwilligers en de vrijwillige bijdragen van betrokken donateurs en bedrijven.
 • De kennis die we hebben van risico’s en ongelukken op het water, delen we met
  anderen, om slachtoffers te voorkomen.
 • De artsen van de Radio Medische Dienst (RMD), bieden kosteloos advies aan bemanningen van beroeps­ en recreatievaart, waar ook ter wereld, bij ernstige ongelukken of ziekte aan boord.

Stap 2. Activiteiten en werkgebied

KNRM breidt haar activiteiten uit door naast de huidige activiteiten in te zetten op preventie
Daarbij neemt ze het gehele werkgebied van de Kustwacht als uitgangspunt en kiest ze ervoor om de huidige stations infrastructuur te behouden.

De uitgangspunten bij de activiteiten zijn:

 • Voor de activiteiten met betrekking tot maritieme hulpverlening, kusthulpverlening en strandbewa­king wordt de komende jaren besloten hoe deze uit te voeren.
 • KNRM is een betrouwbare en relevante partner voor de Kustwacht.
 • Er is een brede focus aan activiteiten.
 • KNRM zal relevant blijven voor: Search and Rescue, niet­spoedeisende hulp, Radio Medische Dienst, kusthulpverlening en lifeguards.
 • De activiteiten dragen bij aan drive en inzet van reddingstations om zinvol te zijn.
 • Op termijn zijn mogelijk extra medewerkers nodig. Vooral veranderende wet­ en regelgeving omtrent SAR vraagt extra aandacht.

Stap 3. Benodigde middelen en vaardigheden

 1. Investering in vlootvernieuwing en samenwerking met partners voorzien KNRM’s operatie van gedegen technologie en kwalitatief goed materieel om reddingactiviteiten veilig uit te voeren.
 2. Professionalisering van vrijwilligers, betaalde krachten en het hoofdkantoor moet tot cultuurtran­sitie leiden en KNRM in staat stellen om ook in de toekomst haar activiteiten kwalitatief goed uit te voeren.
 3. Financieel streeft de KNRM er naar in 2024 een positief exploitatieresultaat te realiseren door inkomsten te verhogen en kosten te beheersen.

Stap 4. Acties en initiatieven

 • Om deze strategische ambities te realiseren heeft KNRM rondom de genoemde onderwerpen ver­schillende acties, onderzoeken en beslismomenten vastgesteld.
 • Sommige strategische keuzes (maritieme hulpverlening, kusthulpverlening, duurzaamheid) zullen later gemaakt worden omdat hier additioneel onderzoek voor nodig is.
 • De uitvoering van de strategie wordt opgehangen aan de thema’s kwaliteit, mensen en duurzaam­heid, waarbij veiligheid het belangrijkste uitgangspunt is en blijft.

Activiteitenplanning strategie 2020-2024

Op basis van de strategie zijn plannen gemaakt voor de komende vier jaar. Deze zijn per thema ingedeeld en moeten een antwoord zijn op de interne en externe uitdagingen.

Activiteit veiligheid

2020 thema Veiligheid omvat in feite alle andere thema’s.
Bijvoorbeeld: nieuwe reddingboten zorgen voor kwaliteit van schepen en veiligheid van mensen. Groei van inkomsten zorgt voor toekomst-besten-digheid en voor bekostiging van opleidingen van mensen, gekwalificeerd personeel en onderhoud of vernieuwing van schepen en middelen. Preventie valt geheel onder het thema veiligheid.
2021 Operationele inzetbaarheid van reddingstations. 2022 Strategische keuze lifeguards.
2023 Geen specifieke activiteit.
2024 200 jaar KNRM.

Activiteit kwaliteit

2020 Vlootvernieuwingsplan vastgesteld.
2021 Bedrijfsprocessen stroomlijnen
(Kwaliteitsmanagement).
Balanced Scorecard.
Digitalisering en automatisering. Toekomstvisie TD, technologie en innovatie. Strategische keuze kusthulpverlening en niet-spoedeisende hulp. Preventieactiviteiten uitbouwen.
2022 Geen specifieke activiteit.
2023 Bedrijfsprocessen zijn geoptimaliseerd. 2024 200 jaar KNRM.

Activiteit duurzaamheid

2020 Toekomstplan fondsenwerving.
2021 Onderzoek duurzaamheidsambitie.
Zichtbaarheid KNRM vergroten.
2022 Duurzaamheidsbeleid vastgesteld.
2023 Inkomsten/uitgaven in balans.
2024 200 jaar KNRM.

Activiteit mensen

2021 HR beleid en performancemanagement.
Vrijwilligersbeleid.
Opleidingen vrijwilligers vastlegging en erkenning. Initiëren cultuurtransitie.
2022 Inrichten HR systemen.
2023 Geen specifieke activiteit.
2024 2200 jaar KNRM.

Mis de boot niet!
Schrijf je nu in voor de KNRM nieuwsbrief

Maandelijks houden we je op de hoogte van alle nieuwtjes, evenementen en bijzondere acties van de KNRM en onze reddingstations. Je kunt je op ieder moment weer afmelden.