Skip to main content

Privacy statement

Inleiding

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (hierna 'KNRM') is dé hulpverlener op zee en op het ruime binnenwater. Reddingboten en vrijwilligers zijn 24 uur per dag beschikbaar voor spoedeisende hulp en niet-spoedeisende hulp. Daarnaast besteden we aandacht aan voorkomen van incidenten in en op het water door voorlichting en voorzorg. Hierbij kunnen we alle hulp gebruiken. Daarom werven wij donateurs en werken wij met vrijwilligers. Wij slaan hun Persoonsgegevens op en behandelen deze vertrouwelijk en zorgvuldig. In dit privacy statement kunt u lezen hoe wij dit doen. 

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites en mobiele applicaties van de KNRM en adresleveranciers. 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de KNRM, Haringkade 2, 1976 CP IJmuiden.

1. Hoe verzamelt de KNRM persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening legt de KNRM gegevens vast. Dit is het geval wanneer u zich aanmeldt voor een uitgave, een nieuwsbrief of evenement, u vrijwilliger of donateur wordt, een training bijwoont of een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, meedoet aan een winactie, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met de KNRM. 

Ook huurt de KNRM een paar keer per jaar adressen van adresleveranciers om potentiële donateurs te bereiken via een giftverzoek per post. De grondslag hiervoor is het gerechtvaardigd belang van de KNRM. Als goed doel is de KNRM afhankelijk van donaties. Er is voor de KNRM dus een noodzaak om wervingsactiviteiten te ontplooien. De KNRM maakt daarbij een afweging tussen het benaderen van de potentiële donateur met een wervingsbrief en de inbreuk op diens privacy. Het sturen van een wervingsbrief waarbij de persoonsgegevens (naam, adres, postcode en woonplaats) worden verwerkt staat in verhouding met het gerechtvaardigd belang van de KNRM omdat de impact op de privacy van de potentiële donateur beperkt is door het ontvangen van een brief. Bij deze afweging worden de van toepassing zijnde filters gebruikt (zoals Postfilter, recht van verzet) om wensen van de geadresseerden te eerbiedigen. De KNRM vermeldt de specifieke adresleverancier (de bron) op het poststuk. 

De KNRM stuurt ook wervingsbrieven met de aanhef ‘Aan de bewoner(s) van’. Hiervoor gebruikt de KNRM openbare CBS-data om op postcodeniveau te bepalen waar zij het beste nieuwe donateurs kan werven. Bijvoorbeeld omdat bekend is dat mensen ouder dan 45 jaar en woonachtig aan de Nederlandse kust of rivieren in een meerpersoonshuishouden bovengemiddelde interesse hebben in onze acties. De adresgegevens (postcode, huisnummer, woonplaats) zelf verkrijgt de KNRM uit de openbare bron nlextract. Met deze data maakt de KNRM selecties zodat relevante campagnes bij de beoogde doelgroep terecht komen. Door relevanter te communiceren hoeft de KNRM minder geld uit te geven aan fondsenwervende acties en kan er méér geld besteed worden aan KNRM projecten.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt de KNRM

De KNRM kan contactgegevens verzamelen zoals (bedrijfs-)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties en donaties, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, eenmalige giftgever of vrijwilliger. 

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan de KNRM, kan de KNRM aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Het gaat hierbij om algemene bezoekgegevens, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Op deze wijze kan de KNRM haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Denk hierbij aan ip-adressen, gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om het platform te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van een het platform, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. 

In sommige gevallen kunnen Persoonsgegevens door de KNRM worden gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houdt de KNRM haar database up-to-date. 

Wij houden eveneens een administratie bij van onze reddingsacties. Deze bevat gegevens van vrijwilligers, meldingen, slachtoffers en ingezet materieel.  

Tijdens reddingsacties, (regionale) evenementen en trainingen worden door de KNRM mogelijk foto’s en beeldmateriaal gemaakt. Onder punt 7 leest u meer over het gebruik van foto’s en beeldmateriaal door de KNRM.

3. Waarom verzamelt de KNRM Persoonsgegevens

De KNRM verwerkt Persoonsgegevens bij het uitvoeren van onze reddingsacties. Wij verwerken eveneens Persoonsgegevens voor het uitvoeren van een (schenkings-) overeenkomst indien u een donatie doet of sponsort, om uw vragen te beantwoorden en om onze dienstverlening te analyseren en te verbeteren aan de hand van de inzichten die we uit het gebruik en bezoek van onze website verkrijgen.

Persoonsgegevens worden ook verwerkt om u op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening, activiteiten en fondsenwerving, bijvoorbeeld omdat u zich heeft ingeschreven voor onze e-mailnieuwsbrief.

De KNRM verstuurt per post informatie waarbij we mogelijk een giftverzoek doen aan relaties, donateurs, oud-donateurs en potentiële donateurs. Vanaf 1 juni 2023 verdwijnt de acceptgiro. In plaats daarvan komt  ‘mijn eenmalige gift’, een kaart waarmee u eenmalige machtiging afgeeft  die u (in plaats van aan de bank) aan ons retour kunt sturen (zie ook: www.mijneenmaligegift.nl). Ook is het mogelijk om digitaal te doneren door middel van de QR-code in de brief. Deze unieke QR-code is gekoppeld aan uw adres, zo houden wij in onze donateursadministratie bij waar onze giften vandaan komen en kunnen wij u een bedankje sturen. Als u al donateur bent, wordt uw donatie gekoppeld aan de bij ons reeds bekende gegevens.

Als u anoniem wilt doneren heeft u uiteraard altijd de mogelijkheid om uw gift rechtstreeks over te boeken op ons bankrekeningnummer NL 40 INGB 0000026363. Wanneer u geen post meer van ons wilt ontvangen, respecteren we dit uiteraard. U kunt dit aangeven per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen met onze donateursservice (0255 54 8484) of uitschrijven via www.knrm.nl/data.

Telefonisch benaderen wij u alleen over onze dienstverlening of om steun te vragen als u daarmee heeft ingestemd. Bestaande donateurs en oud-donateurs (tot 3 jaar terug) die voor 01-07-2021 donateur zijn geworden mag de KNRM wel telefonisch benaderen. Indien u kenbaar maakt hierop geen prijs (meer) te stellen, dan respecteren wij dit uiteraard. Het kan nog wel gebeuren dat de KNRM u per telefoon informeert over noodzakelijke of service gerelateerde zaken.

De KNRM verwerkt persoonsgegevens van klanten van de KNRM Reddingwinkel om hen op de hoogte te houden van de werkzaamheden en fondsenwervende acties van de KNRM en tevens voor analytische doeleinden. De KNRM is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

4. Uw Persoonsgegevens en derde partijen

De KNRM verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is in het kader van onze acties. We maken ook gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze donateurs en relaties of inzage heeft in onze reddingsacties. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging.

5. Uw rechten

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door de KNRM worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen. Indien u dit wenst kunt u uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u per e-mail, telefoon, post en/of SMS toesturen. Dergelijke verzoeken kunt u richten aan de KNRM.

Postbus 434, 1970 AK IJmuiden of u kunt u dit per e-mail melden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop de KNRM met uw gegevens omgaat.

UW E-MAILADRES

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als donateur of vrijwilliger te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van de KNRM. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. De KNRM maakt bij haar nieuwsbrief gebruik van een pixel die (op basis van uw klikgedrag) inzichtelijk maakt of e-mails worden geopend en of er wordt doorgeklikt in de nieuwsbrief op specifieke onderwerpen. 

Het is mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door de KNRM. 

De KNRM gebruikt het e-mailadres van haar donateurs soms voor het aanmaken van aangepaste of vergelijkbare doelgroepen binnen Facebook en Instagram. De KNRM maakt een Custom of Lookalike Audiences aan door e-mailadressen van donateurs te uploaden in de advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke campagne: alleen deze of vergelijkbare Facebook of Instagram gebruikers krijgen de campagne te zien of juist niet.

Lees hier meer over het gebruik van aangepaste of vergelijkbare doelgroepen binnen Facebook en Instagram.

IIndien u niet wilt dat de KNRM uw e-mailadres gebruikt voor het aanmaken van specifieke doelgroepen, kunt u dat laten weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Realiseert u zich wel dat wij hier niet altijd gehoor aan geven. Als u bijvoorbeeld donateur bent(geweest) vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met fondsenwervingsverzoeken, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, hoort u van ons uiteraard de reden.

6. Hoe beveiligt KNRM persoonsgegevens?

De KNRM schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor de KNRM. De KNRM heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. De betreffende dienstverlener ontvangt van KNRM alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Op alle (donatie) formulieren is een SSL certificaat geïnstalleerd. Daarnaast worden de gegevens opgeslagen in een beveiligde database. De betreffende dienstverlener ontvangt van KNRM alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

7. Gebruik van foto's en beeldmateriaal door de KNRM

De KNRM gaat in alle gevallen zorgvuldig om met foto’s en beeldmateriaal. Tijdens reddingsacties, (regionale) evenementen en trainingen worden door de KNRM mogelijk foto’s en beeldmateriaal gemaakt om de gebeurtenis vast te leggen en om sfeerimpressies of nieuwsoverzichten te geven op onze website en/of sociale media. Zodra de nieuwswaarde van het beeldmateriaal is verdwenen, blijft slechts een deel van de foto’s intern gearchiveerd voor historische doeleinden. 

Ten aanzien van het gebruik voor publicitaire doeleinden van foto’s die worden gemaakt tijdens een reddingsactie, geldt dat de geredden in alle gevallen onherkenbaar in beeld worden gebracht, tenzij zij vooraf schriftelijke toestemming hebben gegeven door middel van een quitclaim. 

Aanwezigen, bezoekers/deelnemers van evenementen worden vooraf zo goed mogelijk geïnformeerd over eventuele beeldopnamen. Daarnaast worden aanwezigen hier – voor zover mogelijk – op gewezen tijdens het evenement op de locatie. Staat u herkenbaar op beeld, maar stelt u dit niet op prijs? Laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan wordt het beeldmateriaal op uw verzoek uiteraard verwijderd. 

Ten aanzien van foto’s die worden ingezet voor commerciële of fondswervende doeleinden, maakt KNRM gebruik van een zogenaamde quitclaim. Dat wil zeggen dat toestemming is verkregen voor het maken van de foto’s en de publicatie daarvan op de website of andere campagne uitingen.

Mis de boot niet!
Schrijf je nu in voor de KNRM nieuwsbrief

Maandelijks houden we je op de hoogte van alle nieuwtjes, evenementen en bijzondere acties van de KNRM en onze reddingstations. Je kunt je op ieder moment weer afmelden.