Intentieverklaring intersievere samenwerking Reddingsbrigade Petten en station Petten van de KNRM

8 juni 2016
petten

De gemeente Schagen, de Reddingsbrigade Petten en de KNRM IJmuiden hebben een intentieverklaring getekend waarbij een intensievere samenwerking wordt nagestreefd.

Hierbij gaat men uit van de volgende uitgangspunten:

De lokale reddingsbrigade en het KNRM-reddingstation zullen op terreinen waar dit mogelijk is intensiever met elkaar gaan samenwerken. Er wordt gestreefd naar synergie. Hieronder zijn de uitgangspunten opgenomen waarop de intensivering van de samenwerking is gebaseerd:

· Het operationele optreden. Door de taken van beide partijen en de afzonderlijke hulpverleningsprocessen (strandbewaking en SAR op zee) beter op elkaar te laten afstemmen, ontstaat er een effectievere en efficiëntere hulpverlening in de regio Petten. Hierdoor lijkt het voor de hulpverlener alsof er 1 hulpverleningsorganisatie-water is. Uiteraard staat de hulpverlener centraal.

· Het realiseren van gezamenlijke huisvesting met gemeenschappelijke (instructie)ruimtes, waarbij voldoende ruimte is voor alle partijen voor stalling van materiaal, materieel en voldoende ruimte is om het gehele jaar activiteiten te organiseren m.b.t. opleiden, trainen en oefenen;

· Het in gezamenlijkheid onderzoeken op welke terreinen nauwer met elkaar kan worden samengewerkt (van preventie, preparatie, repressie en nazorg), zoals efficiëntere inzet en uitwisseling van mensen (personeel) en middelen (materieel);

· de lokale reddingsbrigade en de lokale KNRM-reddingstation zijn beide landelijk verbonden aan respectievelijk Reddingsbrigade Nederland en KNRM IJmuiden. Deze intentieverklaring laat die relaties en de ondersteuning die ze van daaruit krijgen onverlet.

· Gestreefd wordt dat binnen één jaar na ondertekenen van deze overeenkomst een plan tot intensievere samenwerking door de betrokken partijen is uitgewerkt.

· Deze intentieverklaring heeft niet als doel om de verschillende organisaties samen te voegen tot één organisatie, maar gaat uit van het behoud van eigen identiteit en cultuur van elke organisatie.

De bedoeling is dat de locatie krijgt een oppervlakte van totaal 692 m2 krijgt. Dit is inclusief de bestaande botenloods die nog in gebruik blijft.