HOME

Financieel beleid KNRM

In het financieel beleid van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij zijn de uitgangspunten vastgelegd voor het begrotingsbeleid, het vermogensbeheer en het beleggingsbeleid. Het financieel beleid van de KNRM voldoet aan de normen zoals die door het CBF zijn vastgesteld.

De KNRM is een kapitaalintensieve organisatie met een hybride karakter. We bezitten vermogensfondsen, maar zijn daarnaast, als goed doel, ook fondsenwervend actief. De uitgaven en investeringen worden redelijk nauwkeurig begroot, maar de inkomsten uit beleggingen en nalatenschappen zijn in hoge mate onzeker.

Begrotingsbeleid
De KNRM streeft naar stabiliteit en continuïteit van haar uitgavenpatroon bij de opstelling van de exploitatiebegroting en meerjarenbegroting. Iedere drie jaar wordt de maximale exploitatieomvang vastgesteld, op basis van het vlootplan, het meerjaren-investeringsplan, de meerjarenbegroting, de geraamde opbrengsten fondsenwerving en het streefrendement beleggingen. De meerjarenbegroting wordt jaarlijks geactualiseerd en driejaarlijks volledig doorgelicht.
Nalatenschappen, donaties, giften en schenkingen

De KNRM begroot haar nalatenschappen op basis van het vijfjarig gemiddelde ontdaan van incidentele uitschieters. De KNRM stelt iedere drie jaar de minimale inkomsten uit fondsenwerving vast ten behoeve van de exploitatie- en meerjarenbegroting, waarbij de kosten maximaal 20% van de opbrengst uit fondsenwerving mag bedragen.

Alle donaties, giften en schenkingen worden, in beginsel, in het jaar dat ze binnenkomen gebruikt voor de exploitatie van dat jaar. Investeringen en grote projecten worden alleen aangegaan als daar een dekking van een donatie/gift/nalatenschap tegenover staat. Dit geldt niet voor investeringen die de veiligheid van de bemanningen raken. In de begroting wordt 3,5% als rendement op belegd vermogen aangehouden.

Vermogensbeheer
Het vermogen is ondergebracht in beleggingen en deelnemingen. Het vermogen bestaat uit ‘Bestemd Vermogen’ en ‘Vrij Besteedbaar Vermogen’. De doelstelling van de beleggingen is instandhouding van het vermogen na bijdragen aan de jaarlijkse exploitatie. Daarnaast hebben enkele entiteiten specifieke doelstellingen zoals besteding van het vermogen voor de aankoop van reddingboten. De genomen positie in deelnemingen is ter verbreding van het risicoprofiel in de vermogensportefeuille. De KNRM neemt alleen deel in ondernemingen die de missie van de KNRM ondersteunen.
Het rendement uit het vermogen (beleggingen en deelnemingen) moet voldoende zijn om het tekort in de operationele exploitatiekosten te kunnen dekken.

Reserves
Binnen het vrij besteedbaar vermogen is een aantal reserves benoemd.
De continuïteitsreserve is opgenomen om de risico’s op korte termijn af te dekken en is gerelateerd aan de kwalitatieve analyse van de risico’s die jaarlijks wordt verricht. De opbrengsten van de reserve als bron van inkomsten worden noodzakelijk geacht voor het realiseren van de doelstelling –redden op zee in brede zin– op de lange termijn. Denk hierbij aan het in standhouden van de gereddencapaciteit, waarbij de operationele gereedheid van reddingboten, reddingstations, overig reddingmaterieel en veiligheid van groot belang worden geacht. De reserve financiering activa ten behoeve van de doelstelling bestaat uit de reddingboten, de voer- en vaartuigen, pontons, kranen en tankwagens, alsmede de boothuizen en bergplaatsen. Tot slot bestaat de activa ten behoeve van de bedrijfsvoering uit het hoofdkantoor en de werkplaats, inclusief grond, inventaris en de auto’s.

Beleggingsbeleid
De KNRM doet aan passief vermogensbeheer. De beleggingsportefeuille wordt volledig duurzaam belegd. Het beleggingsplan wordt gebaseerd op drie jaarlijks uit te voeren scenarioanalyses waar jaarlijkse onttrekkingen worden meegenomen, gebaseerd op het meerjarenplan van de KNRM.
Er wordt geen tactisch beleid gevoerd ten opzichte van de lange termijn strategische vermogensverdeling.

2016 en verder
In 2016 is er opnieuw vastgesteld dat het beleggingsplan 45% aandelen en 55% vastrentende waarden bevat, dat het lange termijn streefrendement 3,5% op jaarbasis bedraagt en de basis is voor de begroting en de beleggingshorizon langer dan 10 jaar is.

DEEL DIT BERICHT
 
 
 

Lees meer:

Wat doet de KNRM

Veiligheid op het strand