Financieel beleid KNRM

Een overzicht en toelichting van het financieel beleid is te vinden in het jaarverslag van de KNRM op www.knrm.nl/jaarverslag. Samengevat bestaat het beleid uit:

Financieel beleid

In het financieel beleid van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij zijn de uitgangspunten vastgelegd voor het begrotingsbeleid, het vermogensbeheer en het beleggingsbeleid. Het financieel beleid van de KNRM voldoet aan de normen zoals die door het CBF zijn vastgesteld.

De KNRM is een kapitaalintensieve organisatie met een hybride karakter. De KNRM bezit vermogens-fondsen, maar is daarnaast, als goed doel, ook fondsenwervend actief.

Begrotingsbeleid

De KNRM streeft naar stabiliteit en continuïteit van haar uitgavenpatroon bij de opstelling van de exploitatiebegroting en meerjarenbegroting. Iedere drie jaar wordt de maximale exploitatieomvang vastgesteld, op basis van het vlootplan, het meerjaren-investeringsplan, de meerjarenbegroting, de geraamde opbrengsten fondsenwerving en het streefrendement beleggingen.

Vermogensbeheer

Het vermogen is ondergebracht in beleggingen en deelnemingen. Het vermogen bestaat uit ‘Bestemd Vermogen’ en ‘Vrij Besteedbaar Vermogen’. De doelstelling van de beleggingen is instandhouding van het vermogen na bijdragen aan de jaarlijkse exploitatie. Daarnaast hebben bestemmingsfondsen specifieke doelstellingen zoals besteding van het vermogen voor de aankoop van reddingboten.

Reserves

Binnen het vrij besteedbaar vermogen is een aantal reserves benoemd. De continuïteitsreserve is opgenomen om de risico’s op korte termijn af te dekken en is gerelateerd aan de kwalitatieve analyse van de risico’s die jaarlijks wordt verricht. De reserve financiering activa ten behoeve van de doelstelling bestaat uit de reddingboten, de voer- en vaartuigen, pontons, kranen en tankwagens, alsmede de boothuizen en bergplaatsen. Tot slot bestaat de activa ten behoeve van de bedrijfsvoering uit het hoofdkantoor en de werkplaats, inclusief grond, inventaris en de auto’s.

Beleggingsbeleid

De KNRM belegt haar vermogen passief. De beleggingsportefeuille wordt volledig duurzaam belegd. Het beleggingsplan wordt gebaseerd op drie jaarlijks uit te voeren scenarioanalyses waar jaarlijkse onttrekkingen worden meegenomen, gebaseerd op het meerjarenplan van de KNRM.

2019 en verder

In 2018 is een beleggingsresultaat behaald van -3,9%, met name veroorzaakt door een wereldwijd slecht sentiment op de beurzen in de maanden november en december. Getuige het rendement van ca. 7% over het eerste kwartaal van 2019 lijken de beurzen zich voor dit moment weer te hebben hersteld van de dip in de laatste maanden van 2018. Het beleggingsplan gaat uit van een verdeling van 45% aandelen en 55% vastrentende waarden met een beleggingshorizon langer dan 10 jaar.

Het lange termijn streefrendement is voor de meerjarenbegroting vastgesteld op 3,5% op jaarbasis. De komende drie jaar vormen hier een uitzondering op, omdat een lager rendement wordt verwacht. Tot en met 2021 wordt begroot met een rendement van 2%.

Zie voor meer toelichting: www.knrm.nl/jaarverslag.