Lees de bijzondere verhalen van de KNRM
Lees de bijzondere verhalen van de KNRM
Testimonial home
"Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad..."
Lees hier de ervaringen van redders, geredde, familie van en andere bijzondere verhalen.
Testimonial home
"Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad..."
Lees hier de ervaringen van redders, geredde, familie van en andere bijzondere verhalen.

Wie is de KNRM en wat is ons doel?

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij helpt en redt mensen in nood op het water. De redders en reddingboten komen in actie na een alarmering. De KNRM heeft 45 reddingstations langs de kust. De 75 reddingboten worden bemand door 1.400 vrijwilligers. De KNRM komt meer dan 2.000 keer per jaar in actie voor noodmeldingen waarbij ruim 3000 mensen worden geholpen of gered.

Ons doel

We voorkomen incidenten waar het kan. We redden en helpen mensen waar het moet. Van haven tot vaarwater, van strand tot zee.

Dat doen wij 24/7 en onder alle omstandigheden. En kosteloos. De KNRM is geen overheidsdienst, maar een zelfstandige organisatie met een eigen financiering, die in stand wordt gehouden door donaties, giften en nalatenschappen.

Iedereen die het water op wil gaan, voor werk of recreatie, kan dat goed voorbereid doen, met relevante informatie van de KNRM. Zeevarenden en watersporters kunnen, zowel op als aan het water, rekenen op hulp van de KNRM. De artsen van de Radio Medische Dienst (RMD) bieden kosteloos advies aan bemanningen van zeeschepen of jachten, waar ook ter wereld, bij ernstige ongelukken of ziekte aan boord. De KNRM Lifeguards bewaken de stranden op de Friese Waddeneilanden in de  zomermaanden.

Helpt u mee?

Als u KNRM steunt, draagt u bij aan een veiligere omgeving op en rond het water. U helpt om onze vrijwilligers op te leiden tot professionele redders zodat iedereen in Nederland 24 uur per dag kan rekenen op de hulp van de KNRM.

Het werk van de KNRM wordt mogelijk gemaakt door de 101.000 donateurs die vrijwillig doneren. Mensen die op bescheiden wijze, met kleine donaties en giften, of op een ruimhartige manier, met periodieke schenkingen, testament of legaten het werk van de KNRM al meer dan 195 jaar mogelijk maken. Doet u ook mee?

Lees meer over wat wij doen

Redden en helpen

Search and Rescue (SAR) is de internationale benaming voor zoeken en redden op zee van drenkelingen. Kuststaten hebben de internationale verplichting om een goed georganiseerd reddingwezen te onderhouden.

In Nederland is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor het beleid van Search and Rescue (SAR) op zee en de ruime binnenwateren. De operationele leiding is overgedragen aan het Kustwachtcentrum (KWC) in Den Helder.

De KNRM voert SAR-taken uit onder de operationele leiding van het KWC. De KNRM heeft zich door middel van een convenant verplicht 24 uur per dag beschikbaar te zijn op verzoek van de Kustwacht.

Werkwijze Search and Rescue:

 • Het Kustwachtcentrum(KWC) en/of de Gemeenschappelijke meldkamers (GMK’s) van brandweer, politie en ambulancediensten alarmeren via het P2000-alarmerings netwerk.
 • Vrijwillige bemanningsleden worden gealarmeerd via een pieper (pager)
 • Reddingboot vaart uit binnen 15 minuten na alarmering
 • De bemanning aan boord neemt contact op met het KWC voor details over de noodmelding.
 • Het KWC coördineert de reddingsactie, maar de reddingbootschipper heeft een belangrijke inbreng en is bevoegd om beslissingen te nemen.
 • Behalve op aanwijzing van de alarmerende instanties, kan de KNRM ook zelf besluiten reddingboten te laten uitvaren als ze daartoe aanleiding ziet.

Meer informatie over de KNRM

Strategie

KNRM, betekenisvol, ook in de toekomst!

De KNRM is sinds 1824 relevant van zee tot op het strand en van vaarwater tot in de haven. De KNRM speelt een essentiële rol voor de veiligheid op het water. Ze heeft altijd in haar eigen behoeften kunnen voorzien qua financiering, mensen en materieel. Om ook in de toekomst relevant te zijn en bestaansrecht te hebben, heeft de KNRM haar strategie tot 2024 bepaald.

Waartoe doen we het?

Eenvoudig gezegd: om mensen te redden.

Mensen werken, recreëren en leven op zee en ruim binnenwater. De KNRM helpt en redt mensen en voorkomt incidenten vanuit een vanzelfsprekendheid en verantwoordelijkheidsgevoel, in samenwerking met burgers en overheid. De zingeving in de organisatie staat garant voor trouwe en trotse vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten. Zij worden uit bewondering gesteund door donateurs, die zich daarmee verbonden voelen aan het redden en helpen van mensen. Een combinatie die het reddingwerk effectief en kostenefficiënt maakt.

Met welke ontwikkelingen houden we rekening?

Werkgebied:

Door windmolenparken, natuurgebieden, voedselproductie, onbemande scheepvaart en recreatie veranderen het vaargebied en de incidenten die er plaatsvinden. De overheid bezint zich op nieuwe regelgeving voor de Noordzee en de organisatie van de veiligheid. Het vraagt een hogere kwaliteit en professionaliteit van de KNRM, om aan de eisen te blijven voldoen. De ontwikkelingen op zee en in de veiligheidsregio’s vragen om actieve samenwerkingsverbanden met partners. Het van belang betrokken te zijn bij de beleidsvorming om vanuit deskundigheid te kunnen meesturen.

Taken:

De KNRM wil relevant blijven in haar werkgebied voor Search and Rescue, redden op afstand met de Radio Medische Dienst en de KNRM Helpt app, kusthulpverlening, lifeguards en het voorkomen van incidenten. Met een actueel dekkingsplan en vlootplan streeft de KNRM naar eigen normen die hoger zijn gesteld dan de publieke normen. Ervaring en kennis bij nieuwe watersporters is minder dan vroeger, waardoor hun behoefte aan informatie en advies toeneemt om incidenten te voorkomen. De KNRM is voorstander van het bewust en bekwaam maken van watersporters in plaats van regulering en handhaving.

Menskracht:

Professionalisering van de hulpverlening in aantoonbare kwalificaties en competenties gaat door. De beschikbaarheid van de vrijwilliger is gevarieerder en complexer en er zijn meer vrijwilligers en opleidingen nodig voor alle taken. Er is veel ondersteuning nodig vanuit de organisatie om zowel vrijwilligers als beroepsorganisatie aan gestelde eisen te laten voldoen.

Kennis en techniek:

In een sneller ontwikkelende samenleving zijn organisaties gebaat bij meer samenwerking op gebied van technologie, duurzaamheid, veiligheid en vrijwilligerswerk. Daarmee kan de KNRM voortzetten waar zij goed in is en zich aanpassen waar dat nodig is.

Financieel:

Om de organisatie betaalbaar te houden zijn structureel meer inkomsten nodig. Een uitdaging die duidelijke en uitlegbare keuzes vereist voor het in evenwicht houden van uitgaven en inkomsten. De geefbereidheid in Nederland is hoog, maar het vraagt een professionele aanpak om een deel van de gegeven euro’s te werven. De KNRM zal ook naar andere inkomstenbronnen zoeken.

De missie van de KNRM is:

 1. Redden van mensen (en dieren) in nood door professioneel opgeleide redders;
  Redden doen we op basis van vrijwilligheid en vrijwillige donaties, en is gericht op mensen (en dieren).
 1. Helpen van mensen gaat om meer dan alleen mensen helpen uit een hulpbehoevende situatie. Het richt zich ook op hun materiële bezittingen, voor zover het in onze capaciteiten ligt en is afhankelijk van materieel, omstandigheden en beschikbaarheid.
 1. Voorkomen van het in problemen komen, van ongelukken en verlies van levens, door:
 • Bewust maken van mensen (door voorlichting) voordat ze het water op gaan;
 • Het bekwaam maken van mensen voordat ze het water opgaan (door mensen van kennis te voorzien, op te leiden en te oefenen of daaraan bij te dragen);
 • Het bewaken (of toezichthouden) op het strand (door lifeguards).

De uitgangspunten en waarden die centraal staan zijn:

 • De KNRM redt, helpt en voorkomt met vrijwilligers;
 • De vrijwilligers worden professioneel opgeleid en verlenen professioneel hulp;
 • De organisatie wordt in stand gehouden door donaties, giften en nalatenschappen;
 • Hulpvragers krijgen kosteloos hulp, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar;
 • De KNRM heeft een eigen onafhankelijke identiteit, met een eigen beleid. Zij is geen overheidsdienst en voorziet zelfstandig in haar financiering.
 • De KNRM is omgevingsbewust: speelt in op veranderingen, zoekt samenwerking met anderen en streeft naar verduurzaming van de organisatie en de reddingvloot.

Van strategie naar organisatie

De organisatie ontwikkelen we tot een robuuste en veerkrachtige organisatie met een open cultuur, samenwerking, vertrouwen en een duidelijke rolverdeling. Een organisatie die 24/7 bereid is om te helpen. Vrijwilligers en beroepskrachten ontwikkelen met de organisatie mee.

De KNRM functioneert als één geheel en één grote netwerkorganisatie. De kennis, kundigheid en ervaring van alle KNRM'ers wordt benut. De slagvaardigheid en efficiëntie van de organisatie vergroten we verder. Het is en blijft mooi om in de KNRM organisatie te werken als vrijwilliger en als beroepskracht.

Iedereen mag rekenen op hulp van de KNRM

Iedereen die het water op wil gaan, voor werk of recreatie, kan dat goed voorbereid doen, met relevante informatie van de KNRM. Zeevarenden, watersporters, op en aan het water kunnen 24 uur per dag rekenen op hulp van de KNRM. Van haven tot vaarwater, van strand tot zee.

We voorkomen incidenten waar het kan. We redden en helpen mensen waar het moet. Dat is waarvoor we er waren, waarvoor we er zijn en waarvoor we ook in de toekomst blijven.

Directie

De raad van toezicht benoemt de directeur, die leiding geeft aan de organisatie, bijgestaan door het door de directeur aangestelde managementteam. De reddingstations worden geleid door een lokale plaatselijke commissie, waarvan de voorzitter wordt benoemd door de raad van toezicht en waarvan de leden worden benoemd door de directeur.

De beroepsorganisatie zorgt ervoor dat de reddingstations hun werk kunnen doen, met goed materieel en met gekwalificeerde vrijwilligers. Het volgt nauwgezet alle ontwikkelingen, die de KNRM kunnen raken in haar dagelijkse uitvoering van taken en in de implementatie van de meerjarenstrategie en laat zich daar waar nodig ondersteunen door externe adviseurs over hun specifieke kennis op het gebied van financiële, juridische, sociale en maatschappelijke zaken.

De directie stelt de raad van toezicht in kennis van deze feiten, omstandigheden en ontwikkelingen. De directie geeft ook aanbevelingen wanneer daartoe aanleiding bestaat. De bestuurdersfunctie is ingevuld door directeur Jacob Tas.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Directie en de algemene gang van zaken. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht de Directie, gevraagd en ongevraagd, op alle gebieden die voor de KNRM van belang zijn. De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan het toekomstige beleid, dat wordt vastgesteld door de Directie. Naast het toezicht houden in formele zin zijn de leden van de Raad van Toezicht ook nadrukkelijk als vrijwilliger betrokken en verbonden aan de KNRM. Het netwerk van de leden wordt ook ingezet ter ondersteuning en realisatie van de doelstellingen van de KNRM.

Leden van de Raad van Toezicht per 1 juni 2020:

F.J. (Frits) van Bruggen, voorzitter

Hoofdfunctie:

 • Hoofddirecteur ANWB

Nevenfuncties:

 • President Commissaris Unigarant N.V.
 • President Commissaris Reis- en Rechtshulp N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen van Vereniging Hendrick de Keyser
 • Lid Raad van Toezicht Fonds Slachtofferhulp
 • Lid Raad Advies Nationale Park de Hoge Veluwe

Mr. D.J.R. (Derk) Lemstra, vice-voorzitter

Hoofdfunctie:

 • Managing Partner Stibbe N.V.

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting Jumpstart Jr.
 • Lid van de Raad van Advies - Economie en Bedrijfskunde (Universiteit van Amsterdam)

Ing. T.E. (Thecla) Bodewes

Hoofdfunctie:

 • DGA Thecla Bodewes Shipyards

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Scania Productions Netherlands
 • Lid Rijkscommissie Export
 • Lid Academie De Gouden Ganzenveer
 • Lid Raad van Advies stoomsleepboot De Furie
 • Beschermvrouw Stichting ‘Schipper mag ik ook eens varen’

Drs. W. (Willem) Geerlings

Nevenfuncties:

 • Lid van de raad van toezicht UMC Amsterdam 
 • Lid van de accreditatiecommissie van de NVZD
 • Lid van de beoordelingscommissie over het Citrienfonds van ZonMW
 • Vicevoorzitter van de raad van commissarissen van ONVZ
 • Medisch adviseur van Stichting Voeding Leeft

L.M.B.C. (Luzette) Kroon

Hoofdfunctie:

 • Dijkgraaf van Wetterskip Fryslân

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Centre of Expertise Water Technology
 • Voorzitter Raad van Toezicht Zuiderzeemuseum Enkhuizen
 • Lid en (duo) voorzitter Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied
 • Lid kernteam Deltatechnologie (Topsector Water)
 • Ambassadeur Huis aan het Water
 • Ambassadeur Stichting Vaarwens

Drs. H.J. (Jeppe) Machielsen

Nevenfuncties:

 • Voorzitter bestuur Nedlloyd pensioenfonds
 • Voorzitter Raad van Toezicht pf Recreatie
 • Lid Raad van Toezicht pf Nederlandse Groothandel
 • Niet uitvoerend bestuurder de Nationale apf
 • Lid Vereniging Aegon
 • Beleggingsadviescommissie Nationale Monumenten Organisatie

A.M. (Fons) van Rooij

Nevenfuncties:

 • Directeur/bestuurder SLOWTriatlon® Nederland
 • DGA HAFO Management BV

Ir. K. (Klaas) Visser

Hoofdfunctie:

 • Universitair Docent bij de Faculteit 3ME TU Delft

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Vereniging Oud-Officieren Technische Dienst Koninklijke Marine
 • Bestuurslid Maritiem Genootschap Anchorites
 • Voorzitter Wijkkerkenraad Pauluskerk Gouda PKN
 • Voorzitter Stichting tot Steun Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht
 • Fellow van de IMarEST (Institute of Maritime Engineering, Science and Technology)
 • Member of the Technical Committee of the International Naval Engineering Conference and Exhibition
 • ZZP bedrijf "KV Marine Engineering Services"
Erkend goed doel / ANBI

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is een “goed doel”, dat voor de uitvoering van haar doelstellingen afhankelijk is van donateurs en gulle gevers. Sinds 1824 behoort fondsenwerving daarom tot de kernactiviteiten van de KNRM, om de kwaliteit van het reddingswerk ook in de toekomst veilig te stellen. De KNRM wordt gesteund door 101.000 donateurs en schenkers. Wilt u ons ook steunen? Lees hier hoe u ons kunt helpen.

Geef gerust aan een Erkend Goed Doel

De KNRM is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven.

We zijn inmiddels met bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. U herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.

Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven?

Kijk op geefgerust.nl

De KNRM is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en valt als zodanig voor de betaling van schenkingsrecht onder het 0%-tarief. Conform de richtlijnen van de ANBI vindt u alle gegevens van de KNRM op de website www.knrm.nl. De bestuurssamenstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid, de doelstelling, de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording staan gepubliceerd in het jaarverslag.
Het fiscaal nummer (RSIN- of ANBI-nummer) van de KNRM is 0025.62.947. Geregistreerde ANBI's vindt u ook op de website van de Belastingdienst.

Ook is de KNRM een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 1 januari 2008, zodat de giften aan de KNRM veelal aftrekbaar zijn.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel.

Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen.

Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

KNRM is Erkend door toezichthouder CBF

cbf erkend fc300.b5b813

Jaarverslagen

Het jaarverslag van de KNRM geeft - naast een overzicht van de hulpverleningen en reddingen - vooral uitleg over het gevoerde beleid en de werving en besteding van giften. Bent u geïnteresseerd in jaarverslagen met de jaarrekeningen, klik dan op de button hieronder:

Financieel beleid

Een overzicht en toelichting van het financieel beleid is te vinden in het jaarverslag van de KNRM op www.knrm.nl/jaarverslag. Samengevat bestaat het beleid uit:

Financieel beleid

In het financieel beleid van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij zijn de uitgangspunten vastgelegd voor het begrotingsbeleid, het vermogensbeheer en het beleggingsbeleid. Het financieel beleid van de KNRM voldoet aan de normen zoals die door het CBF zijn vastgesteld.

De KNRM is een kapitaalintensieve organisatie met een hybride karakter. De KNRM bezit vermogens-fondsen, maar is daarnaast, als goed doel, ook fondsenwervend actief.

Begrotingsbeleid

De KNRM streeft naar stabiliteit en continuïteit van haar uitgavenpatroon bij de opstelling van de exploitatiebegroting en meerjarenbegroting. Iedere drie jaar wordt de maximale exploitatieomvang vastgesteld, op basis van het vlootplan, het meerjaren-investeringsplan, de meerjarenbegroting, de geraamde opbrengsten fondsenwerving en het streefrendement beleggingen.

Vermogensbeheer

Het vermogen is ondergebracht in beleggingen en deelnemingen. Het vermogen bestaat uit ‘Bestemd Vermogen’ en ‘Vrij Besteedbaar Vermogen’. De doelstelling van de beleggingen is instandhouding van het vermogen na bijdragen aan de jaarlijkse exploitatie. Daarnaast hebben bestemmingsfondsen specifieke doelstellingen zoals besteding van het vermogen voor de aankoop van reddingboten.

Reserves

Binnen het vrij besteedbaar vermogen is een aantal reserves benoemd. De continuïteitsreserve is opgenomen om de risico’s op korte termijn af te dekken en is gerelateerd aan de kwalitatieve analyse van de risico’s die jaarlijks wordt verricht. De reserve financiering activa ten behoeve van de doelstelling bestaat uit de reddingboten, de voer- en vaartuigen, pontons, kranen en tankwagens, alsmede de boothuizen en bergplaatsen. Tot slot bestaat de activa ten behoeve van de bedrijfsvoering uit het hoofdkantoor en de werkplaats, inclusief grond, inventaris en de auto’s.

Beleggingsbeleid

De KNRM belegt haar vermogen passief. De beleggingsportefeuille wordt volledig duurzaam belegd. Het beleggingsplan wordt gebaseerd op drie jaarlijks uit te voeren scenarioanalyses waar jaarlijkse onttrekkingen worden meegenomen, gebaseerd op het meerjarenplan van de KNRM.

2019 en verder

In 2018 is een beleggingsresultaat behaald van -3,9%, met name veroorzaakt door een wereldwijd slecht sentiment op de beurzen in de maanden november en december. Getuige het rendement van ca. 7% over het eerste kwartaal van 2019 lijken de beurzen zich voor dit moment weer te hebben hersteld van de dip in de laatste maanden van 2018. Het beleggingsplan gaat uit van een verdeling van 45% aandelen en 55% vastrentende waarden met een beleggingshorizon langer dan 10 jaar.

Het lange termijn streefrendement is voor de meerjarenbegroting vastgesteld op 3,5% op jaarbasis. De komende drie jaar vormen hier een uitzondering op, omdat een lager rendement wordt verwacht. Tot en met 2021 wordt begroot met een rendement van 2%.

Zie voor meer toelichting: www.knrm.nl/jaarverslag.

Koninklijk Huis

Prinses Beatrix, beschermvrouwe van de KNRM

Prinses Beatrix is sinds 1980, toen zij koningin werd, de beschermvrouwe van de KNRM. Zij nam dit over van haar moeder, prinses Juliana. De band tussen KNRM en het koningshuis gaat terug tot de oprichting in 1824, toen Koning Willem 1 getracht heeft de twee opgerichte reddingmaatschappijen te laten fuseren. Van een koninklijke beschermheer is het niet gekomen in de ambtsperiode van Koning Willem 1, 2 en 3.

Pas in 1891 gaf Koningin Emma gehoor aan het verzoek beschermvrouwe te worden. Koningin Wilhelmina nam dat in 1899 van haar moeder over. Sindsdien heeft de Redding Maatschappij altijd de vorstin als beschermvrouwe gehad. Vanaf 1907 was Prins Hendrik eveneens beschermheer. Na de ramp met de veerboot Berlin in Hoek van Holland, die aan 129 opvarenden het leven kostte, heeft hij zich ingespannen voor het reddingwezen in Nederland. Zowel op zee als op het land. Na zijn overlijden in 1934 nam Prinses Juliana deze erefuncties over. Prins Bernhard werd in 1937 erevoorzitter.

Predikaat "Koninklijk"

Koningin Juliana verleende in 1949 aan de twee reddingmaatschappijen bij hun 125-jarig bestaan het predicaat “Koninklijk”. Dit predicaat werd in 1991, na de fusie tot de KNRM door Koningin Beatrix bestendigd. Tegenwoordig moet elke 25 jaar het predicaat opnieuw worden aangevraagd voor bestendiging.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix is momenteel beschermvrouwe van de KNRM. Over de eretitels van de Prinses en Koning Willem Alexander wordt later besloten of en welke veranderingen er plaatsvinden.

In de reddingvloot van de KNRM staan sinds 1824 zeventien reddingboten met een koninklijke naamgeving.

Kijk wat uw bijdrage voor ons betekent

knrm-image-1920x675-1 Wie is de KNRM - KNRM

Wat kan ik geven?

Mis de boot niet!
Schrijf je nu in voor de KNRM nieuwsbrief

Maandelijks houden we je op de hoogte van alle nieuwtjes, evenementen en bijzondere acties van de KNRM en onze reddingstations. Je kunt je op ieder moment weer afmelden. 

© 2022 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij