HOME

KNRM Helpt mobiele vaartuig volgapplicatie

Eindgebruikers licentieovereenkomst

Eindgebruikers licentieovereenkomst

De applicatiesoftware (de 'Applicatie ') die u downloadt op uw apparaat is in licentie gegeven door de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, (‘KNRM’). De Applicatie is in licentie gegeven aan KNRM door een ontwikkelaar die alle (eigendoms)rechten en belangen bezit in de Applicatie. De Applicatie kan gegevens of systemen bevatten, gebruiken of daarop aansluiten die in eigendom toebehoren aan één of meerdere derden en die in licentie gegeven zijn aan KNRM (hierna collectief de 'Gegevens'). De Applicatie en Gegevens zijn beschermd door auteursrecht en door internationale auteursrechtelijke verdragen. De Applicatie en Gegevens worden in licentie gegeven, niet verkocht. De Applicatie wordt verschaft op grond van deze licentieovereenkomst en hierop zijn onderstaande voorwaarden van toepassing zoals overeengekomen tussen de eindgebruiker ('u' of 'uw') enerzijds, en KNRM en haar eventuele licentiegevers, anderzijds. Wanneer u de Applicatie hebt verkregen bij een andere Applicatieaanbieder (de 'Applicatieaanbieder'), bevestigt u dat KNRM, en niet de Applicatieaanbieder, verantwoordelijk is voor de Applicatie. De licentiegevers van KNRM zijn ieder direct en bedoeld begunstigde van deze overeenkomst en kunnen hun rechten direct jegens u doen gelden in het geval u deze overeenkomst niet nakomt.

BELANGRIJK: LEES DE LICENTIEOVEREENKOMST IN ZIJN GEHEEL ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE APPLICATIE INSTALLEERT, AANSCHAFT OF GEBRUIKT. DOOR DE APPLICATIE TE KOPEN, INSTALLEREN, KOPIëREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN BEVESTIGT U DAT U DEZE LICENTIEOVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN DAT U MET DE VOORWAARDEN ERVAN AKKOORD GAAT. WANNEER U NIET AKKOORD KUNT GAAN MET DE VOORWAARDEN, KOOP, INSTALLEER OF GEBRUIK DE APPLICATIE DAN NIET.

Licentievoorwaarden

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (‘KNRM’, 'wij' of 'ons'), aanbieder van de applicatie (‘Applicatieaanbieder’) verstrekt u de Applicatie met de ingebouwde of bijgevoegde Gegevens, waaronder 'online' of elektronische documentatie en geprint materiaal, en verleent u een beperkte, niet-exclusieve licentie de Applicatie en de Gegevens te gebruiken met inachtneming van de voorwaarden in deze overeenkomst. U gaat er mee akkoord de Applicatie en de Gegevens uitsluitend voor persoonlijk gebruik aan te wenden of, indien van toepassing, voor uw interne bedrijfsvoering, maar niet om door te verkopen, te leasen, te huren, in licentie of aan een servicebureau te geven, of voor enig ander soortgelijk doel. Dienovereenkomstig, maar met inachtneming van de in de onderstaande leden vermelde beperkingen, mag u de Applicatie en de Gegevens slechts kopiëren wanneer u dit nodig heeft om (i) ze te kunnen zien, en (ii) ze op te kunnen slaan, onder voorwaarde dat u geen op het scherm verschijnende auteursrechtelijke verklaringen verwijdert en dat u de Applicatie of de Gegevens op geen enkele manier wijzigt. Uw gebruik mag nimmer de gebruiksvoorschriften overtreden van de Applicatieaanbieder of een andere dienstverlener waar u gebruik van maakt om de Applicatie mogelijk te maken. Het is niet toegestaan de Applicatie voor onwettige, bedrieglijke, misleidende of onethische doeleinden te gebruiken, of op een zodanige andere wijze te gebruiken dat dit afbreuk doet aan de goede reputatie van KNRM, haar licentiegevers of enig ander persoon of entiteit. U gaat ermee akkoord dat u op geen enkele andere manier een deel van de Applicatie en Gegevens zult kopiëren, wijzigen, onderwerpen aan reverse-engineering of afgeleide werken zult vervaardigen en het is u niet toegestaan het in welke vorm of voor welk doel dan ook over te dragen of door te geven, behalve voor zover toegestaan door dwingend recht. Wij behouden ook het recht voor op ieder moment en om welke reden dan ook, waaronder mede begrepen de niet-beschikbaarheid van Gegevens van derden, Gegevens of functies van de Applicatie te vervangen of niet langer aan te bieden.

Ondersteuning. Als u operationele of technische ondersteuning en hulp nodig heeft met betrekking tot installatie, de-installatie, gebruik of werking van de Applicatie, of als u vragen, klachten of reclames heeft over de Applicatie, kunt u ons bereiken op het e-mail adres: help@knrm.nl

Erkenning van de verantwoordelijkheid van de Applicatieaanbieder. De Applicatieaanbieder heeft geen onderhouds- of ondersteuningsplicht voor de Applicatie, noch is zij op enige manier verantwoordelijk voor de behandeling van een klacht van u of van derden met betrekking tot het bezit of het gebruik van de Applicatie, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, aansprakelijkstellingen, klachten over het niet-naleven van vereisten door wet- of regelgeving of claims op basis van -vermeende- klantenrechten. Verder is de Applicatieaanbieder niet aansprakelijk voor een derden-claim met betrekking tot een inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht als gevolg van uw bezit of gebruik van de Applicatie.

Apple. U erkent dat u deze overeenkomst uitsluitend bent aangegaan met de KNRM en niet met Apple, en dat uitsluitend Wij, en niet Apple, verantwoordelijk zijn voor de Applicatie en de inhoud hiervan. Wij alleen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van en de ondersteunende diensten met betrekking tot de Applicatie, en u erkent en gaat ermee akkoord dat Apple geen enkele verplichting ten aanzien van u heeft tot het uitvoeren van enig onderhoud en/of het verlenen van ondersteunende diensten met betrekking tot de applicatie. U erkent en gaat ermee akkoord dat Wij, en niet Apple, verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van enige klacht van u of derden met betrekking tot de Applicatie of uw bezit en/of gebruik van de Applicatie, met inbegrip van, maar niet uitsluitend (i) aansprakelijkstellingen, (ii) klachten over het niet-naleven van vereisten door wet- of regelgeving of (iii) claims op basis van –vermeende- klantenrechten. Ingeval van gebreken in de Applicatie waardoor deze niet naar behoren functioneert, mag u Apple hiervan op de hoogte stellen, en Apple zal de aankoopprijs van de Applicatie aan u vergoeden. Apple zal, binnen de grenzen daaraan gesteld door de relevante wetgeving, geen enkele verdere garantieverplichting hebben met betrekking tot de Applicatie, en andere klachten, verlies, aansprakelijkheid, schade, kosten of uitgaven die toe te schrijven zijn aan enig gebrek van de Applicatie. U erkent en gaat ermee akkoord dat ingeval van klachten van derden dat de Applicatie of uw bezit en gebruik van de Applicatie inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de derden in kwestie, Wij alleen, en niet Apple, verantwoordelijk zijn voor onderzoek, verdediging, schikking en afhandeling van elke dergelijke claim met betrekking to de inbreuk op intellectueel eigendom.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Apple en de dochterondernemingen van Apple begunstigde derden zijn in deze Overeenkomst, en dat Apple het recht heeft (en geacht wordt dat recht geaccepteerd te hebben) als begunstigde derde in deze Overeenkomst, deze te handhaven ten opzichte van u.

Geen garantie. De Applicatie (daaronder mede begrepen de Gegevens) is u in de zich alsdan bevindende staat verstrekt, en u gaat ermee akkoord deze voor eigen risico te gebruiken. KNRM en haar licentiegevers, met inbegrip van de ontwikkelaar van de Applicatie, geven geen verklaringen, garanties en uitdrukkelijke of stilzwijgende toezeggingen, voortvloeiende uit de wet of anderszins, met betrekking tot zaken zoals, maar niet uitsluitend, de inhoud, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, effectiviteit, betrouwbaarheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel, bruikbaarheid, gebruik, of van de Applicatie te verkrijgen resultaten, of dat enige Gegevens of connectiviteit ononderbroken of foutloos zal werken. De Applicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik als een aanvullend opsporingsmiddel en moet niet als het enige communicatie- en veiligheidsmiddel voor uw vaartuig dienen. 

KNRM noch de ontwikkelaar kunnen een ononderbroken connectiviteit garanderen tussen uw mobiele apparaat en de systemen voor opsporing.

KNRM en de ontwikkelaar wijzen erop dat de kaarten en kaartgegevens, die onderdeel uitmaken van de applicatie, niet bedoeld zijn om te dienen als navigatiehulpmiddel. U bent zelf verantwoordelijk voor zowel de reisvoorbereiding als de navigatie onderweg en voor het daarbij gebruiken van de bijbehorende hulpmiddelen. 

Uitsluiting van garantie. KNRM en haar licentiegevers, met inbegrip van de ontwikkelaar van de applicatie, sluiten iedere uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie uit voor kwaliteit, prestatie, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel. mondeling of schriftelijk advies of informatie door ons of door onze leveranciers en licentiegevers  zal nimmer een garantie tot stand brengen en u hebt nimmer het recht een dergelijk advies of informatie in te roepen. deze uitsluiting van garantie maakt onontbeerlijk deel uit van deze overeenkomst. In sommige staten, gebieden en landen worden bepaalde garantie uitsluitingen niet toegestaan, in zoverre is het dus mogelijk dat bovenstaande uitsluiting niet op u van toepassing is. De maximale verantwoordelijkheid van de Applicatieaanbieder ingeval van een aanspraak op de garantie is beperkt tot terugbetaling van de eventuele aankoopprijs van de applicatie.

Uitsluiting van aansprakelijkheid. KNRM en haar licentiegevers, met inbegrip van de ontwikkelaar van de applicatie, zijn jegens u niet aansprakelijk: met betrekking tot een klacht, eis of rechtsprocedure, ongeacht de aard of de reden van de klacht, eis of rechtsprocedure waarin gesteld wordt dat directe of indirecte schade, verlies of letsel het gevolg is van het gebruik of het bezit van de applicatie; of voor winst-, inkomsten-, contract- of spaargeldderving, of enige andere directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit uw gebruik van de applicatie of uw onvermogen deze te gebruiken, voor enig gebrek in de gegevens of informatie, of de niet-nakoming van deze voorwaarden, zij het in een rechtsprocedure, in een contract, onrechtmatige daad of gebaseerd op een garantie of zij het als gevolg van gebruik, of misbruik van de applicatie, of de onmogelijkheid de applicatie te gebruiken of van gebreken of fouten in de applicatie, zelfs wanneer wij of onze licentiegevers ingelicht waren over de kans op dergelijke schade. de totale gezamenlijke aansprakelijkheid van ons en onze licentiegevers met betrekking tot onze verplichtingen uit hoofde van deze licentieovereenkomst of uit welke andere hoofde dan ook met betrekking tot de applicatie of de gegevens zal nimmer meer bedragen dan € 1,00. In sommige staten, gebieden en landen worden bepaalde aansprakelijkheidsuitsluitingen of schadevergoedingsbeperkingen niet toegestaan, in zoverre is het dus mogelijk dat bovenstaande uitsluiting niet op u van toepassing is.

Beleid voor aanvaardbaar gebruik. Wij behouden ons het recht voor accounts af te sluiten wanneer een gebruiker een of meerdere pogingen onderneemt tot misbruik en tot het heimelijk gebruik van meerdere accounts of tot het op enige wijze verstoren van onze diensten of op het creëren van een nieuwe account om beperkingen of begrenzingen te vermijden. KNRM Helpt eindgebruikers: (i) dienen minimaal 18 jaar oud te zijn; (ii) mogen zich niet voor een andere (rechts)persoon uitgeven; (iii) dienen te allen tijde geldige en volledige informatie te verschaffen en een geldig en bestaand e-mailadres en woonadres te hebben. Van misbruik of heimelijk gebruik zal aangifte worden gedaan.

Informatieverzameling en gebruik. Wij hebben toegang tot alle informatie over de reis en het vaartuig, en alle persoonlijke informatie die u in de Applicatie invoert. Wanneer u ervoor kiest locatie gebaseerde diensten te gebruiken op de Applicatie, wordt informatie over de fysieke locatie van UW apparaat binnengehaald om u deze locatie gebaseerde diensten te kunnen verlenen. Deze informatie kan met andere opsporings- en reddingsdiensten gedeeld worden in het belang van een gecoördineerde opvolging en afwikkeling van  incidenten mogelijk te maken. 

De wettelijke basis van het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke data is onderhevig aan uw goedkeuring. U hebt het recht uw goedkeuring op ieder moment in te trekken door uw KNRM Helpt account te verwijderen via de KNRM Helpt mobiele app of door per email een verzoek te richten aan help@knrm.nl.

Wij mogen ook informatie verzamelen over hoe vaak u van de Applicatie gebruik maakt of met welke regelmaat bepaalde applicaties of voorzieningen van de Applicatie gebruikt worden. Deze informatie kan anoniem worden verzameld zonder uw persoonlijke herkenning. We kunnen deze informatie aanwenden om een algemene gebruikerstendens te onderscheiden en om op andere wijzen onze producten of applicaties te verbeteren. Ook kunnen wij u als gebruiker van de Applicatie telefonisch, per -mail of schriftelijk benaderen indien dit voor de dienstverlening van de KNRM jegens u wenselijk is. Meer informatie over hoe wij data verzamelen en gebruiken is te vinden in onze Privacyregeling die u kunt vinden in de mobiele toepassing zelf en via https://www.knrm.nl/helpt en http://www.knrmhelpt.nl

Gebaseerd op het karakter van de KNRM dienstverlening, het bieden van noodhulp en assistentie aan mensen in-, op- of dichtbij het water, mogelijk aan uzelf, gaat u ermee akkoord dat wij, ook in het geval u geen financiële relatie met ons hebt, bijvoorbeeld als u geen donateur bent van de KNRM, u telefonisch mogen benaderen zonder dat wij verplicht zijn aan het raadplegen van het nationale bel-me-niet-register. Wij behouden ons ook het recht voor om u te benaderen per email, brief of VHF (marifoon) in verband met de kernfuncties van de Applicatie teneinde informatie te verzamelen en / of om onze hulpverlening en die van andere partijen aan u te verbeteren of te versnellen.  

KNRM Helpt  kan ook anonieme informatie verzamelen door integratie met andere dienstverleners om voor haar het functioneren te bewaken en te begrijpen hoe bezoekers de Applicatie gebruiken. Deze informatie zal uitsluitend gebruikt worden om de bruikbaarheid van de Applicatie in de toekomst te verbeteren en de persoonlijke informatie die u in de Applicatie hebt ingevoerd zal niet van een verwijzing worden voorzien zonder uw voorafgaande goedkeuring.  Vanaf de ingangsdatum van dit beleid heeft SafeTrx Google Analytics gebruikt. Om meer te weten te komen over het privacy beleid van Google Analytics en hoe deze dienst op te zeggen verwijzen wij u naar https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Afwijzing van goedkeuring. Verwijzing naar producten, diensten, processen, hyperlinks naar derden of andere Gegevens door middel van handelsnaam, handelsmerk, producent, leverancier of anderszins houdt niet noodzakelijkerwijs een goedkeuring, sponsoring of aanbeveling in door ons of door onze licentiegevers. Informatie over producten en diensten vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van iedere individuele verkoper.

Exportcontrole. U gaat ermee akkoord uitsluitend (een deel van) de Gegevens of een direct product daarvan te exporteren vanuit welke plaats dan ook met inachtneming en met bezit van alle vereiste licenties en akkoordbevindingen uit hoofde van toepasselijke exportwet- en regelgeving.

Naleving van wettelijke voorschriften. U verklaart en staat ervoor in dat (i) u niet gevestigd bent in een land waarvoor een embargo is ingesteld door de Amerikaanse, Ierse of Nederlandse overheid, of dat door de Amerikaanse, Ierse of Nederlandse overheid is aangemerkt als een land dat terrorisme ondersteunt, en (ii) dat u niet voorkomt op een lijst van de Amerikaanse, Ierse of Nederlands overheid met verboden of aan beperkingen onderworpen partijen.

Vrijwaring. U gaat ermee akkoord KNRM en haar licentiegevers, met inbegrip van de ontwikkelaar van de Applicatie, en hun respectievelijke aangesloten personen, functionarissen, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren en te verdedigen tegen iedere aansprakelijkheid, verlies, letsel (met inbegrip van letsel met dodelijk afloop), eis, procedure, kosten, uitgave, of vordering van welke type of aard dan ook, met inbegrip van, onder meer, advocaatkosten, voortvloeiende uit of in verband met uw gebruik of bezit van de Applicatie of Gegevens.

Looptijd. Deze Overeenkomst blijft van kracht tot (i) indien van toepassing, uw abonnement (door u of door ons) beëindigd is of verlopen is, of (ii) wij deze Overeenkomst om welke reden dan ook ontbinden, waaronder, maar niet uitsluitend, als wij van mening zijn dat u een der voorwaarden van deze Overeenkomst heeft overtreden. Bovendien zal deze Overeenkomst onmiddellijk ontbonden zijn bij de ontbinding van een overeenkomst tussen ons en een derde van wie wij (a) voor de ondersteuning van de Applicatie noodzakelijke diensten ontvangen, of (b) die Gegevens in licentie geeft. U gaat ermee akkoord dat u na ontbinding van de overeenkomst alle kopieën van de Gegevens zult vernietigen. De hierboven vermelde uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid blijven zelfs na ontbinding van kracht.

Gehele Overeenkomst. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen KNRM en haar licentiegevers en u met betrekking tot het hierin vervatte onderwerp, en treedt geheel in de plaats van alle eerdere bestaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten met betrekking tot een dergelijk onderwerp.

Toepasselijk recht. Op bovenvermelde voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, waarbij geen uitvoering wordt gegeven aan (1) de bepalingen omtrent conflicterende wetten, of (ii) het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, welke hierbij uitdrukkelijk wordt uitgesloten. U stemt erin toe ieder uit of in verband met de Applicatie of Gegevens voortvloeiend geschil, klacht en procedure te onderwerpen aan de rechtsbevoegdheid van Nederland. Een vertaling van deze Overeenkomst vanuit het Engels wordt slechts voor gemaks-doeleinden geleverd. Als deze Overeenkomst in een andere taal dan het Engels is vertaald en er treedt een strijdigheid op tussen de termen in de Engelse versie en in de versie in de andere taal, zal de Engelse versie leidend zijn.


Versie: PIT4-KH-EULA-NL2018-06-11e05

DEEL DIT BERICHT